VALIMISPROGRAMM
Slider

Valimisliit Sõbralik Keila valimisprogramm

Hea Keila elanik!

Nende valimiste eel täitub valimisliidu Sõbralik Keila loomisest juba 8 aastat. Tänu Sinule osaleb 6,5 aastat linna juhtimises linnakodanike ühendus, mis lähtub oma tegevustes ja põhimõtetes Keila linna ja selle elanike vajadustest , mitte parteilisest maailmavaatest  või parteipoliitilistest võimuvõitlustest.  

Sõbralik Keila oli, on  ja jääb sõbralikuks kodanikuühenduseks, mis seisab oma kaaslinlaste huvide eest  ja on nende nimel valmis koostööks kõikide poliitiliste jõududega, kes väärtustavad meie kodulinna kõikide elanike huve ja vajadusi.

15. oktoobril loome üheskoos oma linnale uue esinduskogu - toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Mine kindlasti valima, Sinu hääl on Keilas oluline!

Täname südamest kõiki oma seniseid valijaid toetuse eest ning pingutame selle nimel, et sõbralik koostöö kujuneks normiks!

VALIMISLIIT SÕBRALIK KEILA SOOVIB, ET KEILA JÄÄB...

...hea hariduse ja haridustöötajate sõbralikuks

 • leiame võimalusi haridus- ja kultuuritöötajate palgatõusuks igal aastal
 • jälgime, et kvaliteetse hariduse andmine nii lasteaedades kui koolides muutuks enesestmõistetavaks ja õpetajaabid saaksid vastava kvalifikatsiooni
 • loome koolidesse mõnusa õpikeskkonna nii õppijatele kui õpetajatele
 • kavandame algkoolimajale praktilise juurdeehituse koos ühiskasutatava võimlaga
 • muudame koolide jalgrattaparklad kaasaegseks ja turvaliseks

...tervishoiu ja tervishoiutöötajate sõbralikuks

 • Euroopa tugirahastuse toel teeme koostööd perearstidega uue kaasaegse perearstikeskuse loomiseks Keila kesklinna
 • otsime võimalusi kaasaegse diagnostika ja fokusseeritud eriarstiabi kättesaadavuse parandamiseks Keilas
 • paneme õla alla Keila Sotsiaalkeskuse ja õendushoolduse koostöö arengule

...spordisõbralikuks

 • jätkame välijõusaalide ja spordiväljakute arendamist
 • aitame nõu ja jõuga linna spordiasutusi ja -klubisid, nii suuri kui ka väikeseid
 • tervitame kodanikualgatust spordiväljakute rajamisel ja spordiürituste korraldamisel
 • võtame plaani tenniseväljaku rajamise

...peresõbralikuks

 • seome lasteaia kohatasu lahti miinimumpalgast - lasteaiatasu tõus peab olema põhjendatud, mitte automaatne
 • rajame amortiseerunud Miki lasteaia asemele uue hoone ja jätkame teiste renoveerimist
 • leevendame lasteaedade ja koolide parkimisprobleeme
 • toetame Keila laste osalemist teiste omavalitsuste huvialaringides, kui kodulinnas huvipakkuv puudub
 • hindame laste toidu kvaliteeti ning säilitame lasteaedade köögid
 • jätkame peredele suunatud tasuta koolituste korraldamist

...noortesõbralikuks

 • leiame võimalused uue vinge rulapargi ehitamiseks ja seikluspargi rajamiseks
 • loome noortele tehnoloogialabori, kaasates kohalikke ettevõtteid
 • aitame kaasa mitmekülgsele huvitegevuse arengule
 • kuulame noorte muresid ja kaasame neid kodulinna arendamisse

...eakatesõbralikuks

 • otsime lahendused eakate transpordivõimaluste parandamiseks
 • paneme aluse registrisüsteemile, mille abil pakkuda eakatele osalist tööhõivet
 • koostöös Keila Sotsiaalkeskusega leiame täiendavaid vajaduspõhiseid lahendusi eakatele ja peredele.

...arengusõbralikuks

 • kohandame Keila tänavad ratastooli- ja lapsevankrisõbralikuks
 • leiame lahendused korteriühistute parkimisprobleemide leevendamiseks
 • väljaehitamist ootavad Lõuna-Keila kõnniteedevõrk ning laste mänguväljakud
 • taotleme jätkuvalt teise raudteeülesõidu rajamist
 • loome naaberomavalitsuste ning Maanteeametiga koostöös kergliiklusteede võrgustiku
 • kavandame linna avalikke teenuseid strateegiliselt, kasutades täpsemaid demograafilisi analüüse
 • toetame (kesk)linna terviklikku planeerimist ja arendamist
 • kaasame linna arengusse rohkem välisrahastust ning teeme linnaruumi planeerimisel ja arendamisel koostööd ekspertide ja huvigruppidega

...loodussõbralikuks linnakeskkonnaks

 • arendame Keila Jõepargi atraktiivseks puhkealaks, leides sünergia muuseumi ja pargi vahel
 • kujundame kahe koolimaja vahelise ala turvaliseks ja atraktiivseks
 • lisame linnaruumi prügikaste
 • oleme toeks lemmikloomade ala rajamisele

...kultuuri- ja traditsioonidesõbralikuks

 • korrastame suhted Keila sõpruslinnadega ja suurendame kultuurivahetust
 • kultuurielu elavdamiseks toome linna rohkem põnevaid sündmusi
 • arendame kultuurialast koostööd mittetulundusühingutega
 • toetame spordi ja kultuuri valdkondade proportsionaalset arengut ning töötame välja kultuurivaldkonna arengueesmärgid

...ettevõtlussõbralikuks

 • kaasame ettevõtjaid volikogu komisjonide töösse ja avalike teenuste kujundamisse
 • oleme abiks inkubaator-tüüpi rendipindade leidmisel ja tegevuslubade hankimisel
 • hoolitseme, et Keila linna taristu ja administratiivne võimekus oleks ettevõtlussõbralikud
 • kohandame asjaajamise lihtsaks ja kiireks
 • leiame lahendused ettevõtjate info eksponeerimiseks linna infokanalites
 • ettevõtjate soovid ja vajadused kuulame ära regulaarsetel ümarlauakohtumistel

…koostöösõbralikuks

 • loome kaasava eelarve põhimõtte, kus ka Sina saad kaasa rääkida linna investeeringute plaanis
 • teeme sõbralikult koostööd erinevate poliitiliste jõududega, kuid jääme kindlaks oma põhimõtetele
 • enne olulisi otsuseid kaasame arutellu kodanikeühendused ning huvigrupid
 • teenuste arendamiseks leiame lahendusi koos naaberomavalitsustega
 • jääme kindlaks Keila iseseisvusele

Head lahendused sünnivad sõbralikust koostööst!