kes me oleme3
VALIMISPROGRAMM

Hea Keila elanik!

Valimisliit Sõbralik Keila läheb 2021. aastal vastu juba neljandatele kohalikele valimistele. Tänu Sinule osaleb juba üle kümne aasta linna juhtimises kodanikeühendus, mis lähtub oma tegevustes ja põhimõtetes Keila inimeste vajadustest.

Turvaline elukeskkond

Keila linnaruum muutub elukeskkonnana iga päevaga kaunimaks ning funktsionaalsemaks. Kuigi töötav Keila kodanik liigub endiselt pendelrändurina Tallinna suunal, on Keila just selline linn, kus vanemad saavad oma lapsed saata kodulähedasse kooli või huviringi ning kus turvaline elukeskkond ning valikute rohkus võimaldab lastel kiiresti iseseisvuda.

Arenguvõimalused hariduses

Koolide ja lasteaedade taristu on Keilas järjepidevalt kasvanud ja arenenud ning see motiveerib arendama ja looma ka parimat sisu meie õppe- ja haridussuundadel. Seda enam praegu, mil ümberkaudsetes valdades avatakse õige pea uued riigigümnaasiumid ning meil tuleb leida oma nišš nendega konkureerimiseks.

Järjest enam tuleb kasvatada julgust eri õppeformaatide kasutamiseks, mis loovad uusi võimalusi ka seni kättesaamatute kompetentside vahendamiseks meie õpilasteni, et teaduspõhisus kasvaks hariduse osaks.

Funktsionaalne linnaruum

Viimaste aastate Keila olulisemate arengutena võiks veel välja tuua raudteejaama uuenenud ümbruse ning selle kõrval asuva, tulevikus veelgi uueneva turukompleksi.

Linlased on korduvalt mõtteid vahetanud lauluväljaku üle. Ka selle piirkonna uuenemise esimene etapp on alanud. Iga päev avastamist ja rõõmu pakkuv linna keskpark koos pargi äärde kaunilt sobituva Miki lasteaiaga on kuulsad naabervaldadeski. Loode-Keila kogukonna ühisosaks sai eelmisel aastal vaimupuudega inimeste kogukonnamaja, mis, tõsi, tekitas ka pingeid, kuid on tänaseks meie igapäevaelu enesestmõistetav osa.

Järjest enam tuleb fookusesse seada inimeste heaolu

Meil on hea meel, et mitmed valimisliidu parimad mõtted on korralikult idanema läinud, täname siiralt kõiki linnavalitsuse ametnikke, kes iga päev väljakutsed vastu võtavad ja ideede teostumise eest vastutavad. Me ei pea arvet selle üle, kellelt või kust head ideed tulevad, oluline on ühiselt keskenduda väärtusi loova linna arengule. Nüüd, kui linna taristu on juba üsna heas seisus, tuleks järjest enam tähelepanu pöörata inimeste sotsiaalsele ja vaimsele heaolule.

VALIMISLIIT SÕBRALIK KEILA SOOVIB, ET KEILA JÄÄB...

...hea hariduse ja haridustöötajate sõbralikuks

 • Rakendame õpetajatele piirkonna parima palga- ja motivatsioonipaketi ning noore õpetaja tugipaketi.
 • Seisame selle eest, et lasteaia- ja huvihariduse õpetajate palgad kasvaksid.
 • Peame oluliseks haridusasutuste tugipersonali motiveerimist ja võrgustiku laiendamist.
 • Seame eesmärgiks õpetajate ja õppijate vaimse tervise toetamise ning tugisüsteemide tõhustamise.
 • Toetame koolide ja ülikoolide koostöö laiendamist ning tudengite teaduslaborite ja -teatrite kaasamist.
 • Riigigümnaasiumite lisandumisel lähipiirkonda peame leidma Keila gümnaasiumi tugevused.
 • Jätkame haridusasutuste renoveerimist, erilise tähelepanu all on ventilatsioonisüsteemid.
 • Julgustame hariduse valdkonnas igakülgseid koostööalgatusi õpilastele paindlike õpiteede loomiseks ja õpetajatele professionaalsuse tõstmiseks.

...tervishoiu ja tervishoiutöötajate sõbralikuks

 • Aitame kaasa uute pere- ja eriarstide, sh vaimse tervise nõustajate tulekule Keilasse.
 • Otsime võimalusi patsienditranspordi kättesaadavuse tõstmiseks.
 • Leiame raske ja keskmise puudega pereliikmetest hooldajatele võimalusi iseendale pühendumiseks.
 • Toetame diagnostikateenuste arendamist Keilas.
 • Toetame juhtumikeskset, terviklikku ja paindlikku lähenemist sotsiaalvaldkonnas ning suurendame vastavalt vajadusele tugiisikute hulka.
 • Peame oluliseks erivajadustega inimeste liikumisvõimaluste avardamist.

...spordisõbralikuks

 • Toetame ka rahvusvahelisel tasemel Keila sportlaste individuaal- ja meeskondlikku tippsporti, sh meeskondade osalemist Eesti meistriliigas.
 • Taastame Keila meistrivõistlused korvpallis.
 • Toetame ujumise algõpetuse laiendamist.
 • Ehitame linlastele korraliku tenniseväljaku.
 • Arendame suusaradu ning loome valgustatud uisuväljaku koos inventarilaenutusega.
 • Kanname hoolt, et linna spordirajatised oleksid valgustatud ja korrastatud.
 • Leiame võimalusi ka individuaalalade harrastajate spordirajatiste loomiseks.
 • Toetame rahvaspordisarjade loomist, et pakkuda jõukohaseid tegevusi kõigile soovijatele, ka liikumisraskustega inimestele.

...peresõbralikuks

 • Hoolitseme, et igal Keila linna lapsel oleks lasteaiakoht ning kavandame uue lasteaia ehitust.
 • Jälgime lastele pakutava toidu kvaliteeti koolides ja lasteaedades. Säilitame lasteaedade köögid.
 • Jätkame peredele suunatud tasuta koolituste korraldamist.
 • Meile on oluline, et huvitegevus oleks mitmekülgne ja kättesaadav kõigile.
 • Toetame kogukondlikke algatusi pereürituste aktiivsel organiseerimisel.

...noortesõbralikuks

 • Leiame võimalused täismõõtmetes rulapargi ja pumptrack-raja rajamiseks.
 • Õpilasfirmade tegevuse ergutamiseks loome võimaluse taotleda algkapitali.
 • Kujundame koostöös noortega kõrgseikluspargi visiooni ja leiame selle rajaja.
 • Loome noortele tehnoloogialabori, kaasates kohalikke ettevõtteid.
 • Leiame võimaluse noorte koosviibimiskohtade loomiseks värskes õhus.
 • Julgustame ja toetame noorte algatatud ajutisi ning linnaruumiga eksperimenteerivaid lahendusi.
 • Toetame igakülgselt noortevolikogu ja Noortelehe järjepidevust ning entusiastlikku toimimist.
 • Kuulame noorte muresid ja kaasame neid kodulinna arendamisse. Oleme avatud uutele ideedele.

...eakatesõbralikuks

 • Otsime lahendused eakate transpordivõimaluste parandamiseks.
 • Toetame väärikate ülikooli ja Keila Pensionäride Ühenduse tegevustega.
 • Käivitame hõbemajanduse programme, et julgustada eakaid osutama jõukohaseid teenuseid eakaaslastele, et pakkuda väärtuslikku eneseteostuse võimalust ja rõõmu ühiskonnaelus osalemisest.
 • Algatame arutelu linna eakate partnerluskodu või eakate kvartali visiooni loomiseks, et eakad saaksid teineteisele toeks ja abiks olles võimalikult kaua oma tuttavas keskkonnas hakkama.

...arengusõbralikuks ja turvaliseks

 • Jätkame Keila tänavate muutmist ratastooli- ja lapsevankrisõbralikuks.
 • Taotleme jätkuvalt teise raudteeülesõidu rajamist.
 • Pöörame tähelepanu Lõuna-Keila ja Mudaaugu piirkondade taristule – bussiootepaviljonid, kergliiklus­teede võrgustik, mänguväljakud jms.
 • Arvestame bussigraafiku koostamisel õpilaste vajadustega.
 • Peame oluliseks tervikliku sõidu- ja kergliiklusteede ehituse ning renoveerimise kava loomist, et pidev remont ei muutuks igapäevaelu häirivaks.
 • Pöörame tähelepanu liiklejate turvalisusele – paigaldame vajadusel kumerpeeglid, valgustuse, kaasajastame videokaamerate süsteemi ning teeme koostööd turvafirmade, politsei ja päästjatega.
 • Linnaruumi planeerimisel arvestame Keila ajalooliste väärtuste ja elanike arvamusega.

...loodussõbralikuks linnakeskkonnaks

 • Jätkame Keila Jõepargi arendamist ja rajame täiendavad ujumiskohad ning võimalused toredaks ajaveetmiseks.
 • Keila linn on eeskujuks jäätmete sorteerimisel ja taaskasutuse rakendamisel.
 • Hoiame linna veeressurssi ning töötame välja juhised sademevee kogumiseks ja kasutamiseks.
 • Peame oluliseks, et Keila linna ühistransport kasutaks roheenergiat.
 • Teeme koostööd aktiivsete toidupäästjatega, et tuua linna toidujagamiskapid.
 • Rohepöörde toetamisel leiame kohalikud lahendused koostöös elanike, ettevõtjate ja ekspertidega.
 • Oleme toeks lemmikloomade ala rajamisele.

...kultuuri- ja traditsioonidesõbralikuks

 • Toetame taidlus- ja huviringide tegevust. Kuulame ära mured ning toetame igakülgselt nende tegevuse jätkumist.
 • Loome Keilale loomelinnaku, et avardada koos- ja ühistegevuse vorme aktiivsete linlaste seas.
 • Toetame raamatukogu ja muuseumi innovaatilist arengut ja kujunemist olulisteks teadmuskeskusteks.
 • Soodustame suviste pop-up-kohvikute tekkimist.
 • Avame linna uudistajatele – loome asjakohase viidasüsteemi ning nutirajad.
 • Toetame Keila tunnusürituste korraldamist ning austame ja hoiame olemasolevaid traditsioone.

...ettevõtlussõbralikuks

 • Ootame ettevõtjaid kaasa rääkima linna arenguteemadel.
 • Toetame lahenduste loomist, mis viivad tootjad ning tarbijad nõudluspõhiselt kokku ja aitavad kaasa väiketootjate ja ettevõtjate võrgustike arendamisele.
 • Julgustame ettevõtjaid end eksponeerima linna infokanalites.
 • Arendame digilahendusi, et võimalikult paljud teenused oleksid kättesaadavad Keilas.
 • Soodustame taastuvenergia projektide kasutuselevõttu.
 • Soodustame Keilasse uute rohelise mõtteviisiga ning teadmismahukate tööstus- ja logistikaparkide tekkimist.

…koostöösõbralikuks

 • Mugav ja kiire asjaajamine – suurendame digitaalse asjaajamise osakaalu ja ning juurutame virtuaalnõustamise võimekuse.
 • Linna ja linna ettevõtteid juhitakse läbipaistvalt, kompetentselt ja kaasavalt. Info saamine linnaasutustelt on kiire protsess ning nende tööle tagasiside andmine on loomulik.
 • Otsime võimalusi linna sissekirjutusega elanikele sõidukulude osaliseks kompenseerimiseks elektrirongides ja bussides.
 • Tõhustame infovahetust linnaelanikega arendusprojektide elluviimisel, et leida kompromissid ja lahendused enne ehitustööde algust.
 • Pöörame suuremat tähelepanu linna avalikele infokanalitele, et ametlik info oleks selge ja lihtsasti kättesaadav.
 • Teeme sõbralikult koostööd erinevate poliitiliste jõududega, kuid jääme kindlaks oma põhimõtetele.

Head lahendused sünnivad sõbralikust koostööst!